Notes for Jan van der PLUG


Baptism Notes

Dopeling Jan
Gedoopt 20-09-1778 te Noordwijk aan Zee
Moeder Jannetje Clemmetsdr van Holland
Vader Huig Jansz Plug
Getuige(n) Clemmet Jansz van Holland, Trijntje Jansdr Duindam
Opmerkingen De eerste getuige namens de vader.
Bron DTB Noordwijk aan Zee Dopen NH, folio 25v
Return to Jan van der PLUG


Notes for Maartje van der PLUG


Baptism Notes

Dopeling Maartje
Gedoopt 12-05-1782 te Noordwijk aan Zee
Moeder Immetje Klemmets van Holland
Vader Huig Jansz Plug
Getuige(n) Maartje Jans van Dobbe, Gerrit Jansz van der Plug
Opmerkingen De tweede getuige namens de vader.
Bron DTB Noordwijk aan Zee Dopen NH, folio 31
Return to Maartje van der PLUG


Notes for Esther POLAK


Death Notes

geboortepl: Amsterdam, oud 74 jaar
Return to Esther POLAK
Notes for Brant Jansz PRONCK


Brant Jans geb. ca. 1580 won. BKW
   huwt ca. 1610 Leentje Wouters
   dr. van Wouter Andriesz en NN Dirks Tromper (STW)
    kinderen:
    Marrigje Brants volgt IIIb.
    Andries Brants geb. ca. 1620
    Lijsbeth Brants huwt 1645 Teunis Claasz van Dam
Return to Brant Jansz PRONCK


Notes for Dirk Jansz PRONCK


Jacob Dirk Jans/Pronck volgt IIIa.
    Pleuntje Dirks huwt 1633 Gerrit Wouters (Hekendorp)
    Marrigje Dirks huwt ca. 1645 Cornelis Pauwels Capiteijn
    Lijsbeth Dirks huwt ca. 1640 Barent Willems
    Ariaantje Dirks huwt ca. 1640 Arie Barents

* ca 1576 (aant: Dirck Jansz. onse mede buerknecht, oudt wesende Jacobiin
Julijo verleeden 23 jaeren [SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 3, dd. 12-1-1600]),
+ tussen 26 mei 1642 en 16 januari 1657 (aant: [SAK, weesk. Berkenwoude
inv.nr. 2 fol. 94v] en Proces tegen Cornelis Pouwelsz. Capiteyn als getrouwde
met Marrigje Dircksdr., die een dochter en mede-erfgenaam is van wijlen Dirck
Jansz. [SAK, ora Berkenwoude inv.nr. 4, dd 16-1-1657]),
Gezworene Berkenwoude 1619, 1628, 1631, 1636, 1639, 1642. [SAK, OA Berkenwoude
inv. nr. 88, weesk. Berkenwoude inv.nr. 2 fol. 89v]
Won. in het westeinde van Berkenwoude. [Gens Nostra - juni 2002 - blz 286]
Return to Dirk Jansz PRONCK
Notes for Jan Thonis PRONCK


Jan Thonisz Pronck zn.v. Anthonis Jansz (zie 2952) en Lijsbeth (zie 2953), +
tussen 26 oktober 1588 en 14 december 1593 (aant: [SAK, ora Berkenwoude
inv.nr. 27 fol. 82]), Gezworene van Berkenwoude 1588 [SAK, ora Berkenwoude nr
27 fol. 75-82] Won. in het westeinde van Berkenwoude. Proces tussen Maerten
Jansz. de Gruyter, secr. tot Berkenwoude, impetrant, en Mr Pieter Anthonisz.
te Bleiswijk als voogd van de drie onmondige weeskinderen van wijlen Jan
Thonisz., verwekt bij Ploentgen Brantsdr. en Dirck Jansz., zoon en
mede-erfgenaam van vn. Jan Anthonisz., gedaagden. Maerten Jansz. de Gruyter
had tot vrouw gehad Ploentgen Brantsdr., tevoren weduwe van Jan Thonisz., van
wie zij vier kinderen had behouden, m.n. voorn. Dirck Jansz. en zijn nog
onmondige broers en zuster, Anthonis Jansz., BrantJansz. en Grietje Jansdr..
Toen hij met Ploentgen Brantsdr. trouwde, zathet vaderlijk erfdeel van de
kinderen nog in de gemeene boedel. Op 14-12-1593 had hij met Mr. Pieter
Anthonisz. en Cornelis Thonisz., diens broer, als voogden van de kinderen,
uitkoop gedaan. Hij zou de kinderen tot hun 18e jaar onderhouden waarvoor hij
mocht gebruiken de helft van zekere11 m. land en een griendje daarin en ook de
gehuurde hofstede genaamd 'thofflant'. Hij had het deel van de kinderen in de
inboedel afgekocht voor450 car. gulden. Nadat zijn vrouw was overleden, had
hij op 3-12-1596 opnieuw uitkoop gedaan met de voogden van de kinderen, Mr.
Pieter Anthonisz. en Jan Brantsz. Hij zou de hele inboedel, koeien, paarden,
huisraad etc. behouden, tegen betaling vn 400 car. gulden aan de kinderen, die
hij nog drie jaren zou onderhouden, waarvoor hij deze drie jaren zou gebruiken
zowel eigen landen, tw de hofstede, waarop hij woonde met 15 m. eigenland,
waarvan 11 m. voor 3/4 parten en van de resterende 4m. de helft dekinderen toe
behoorde, als gehuurde landen. Hij zou voorn. Brant Jansz.'s winters 'ter
schoelen setten' en Dirck Jansz. en Anthonis Jansz. zouden elk een veulen
mogen kopen en weer verkopen tot hun eigen profijt, welke hij 'gehouden soude
wesen swinters int hoy te houden'. Er was vervolgens onenigheid ontstaan over
twee rentebrieven van samen 450 schilden kapitaal, waarvan Maerten Jansz. de
Gruyter er een had verkocht, waartegende gedaagden hadden geprotesteerd. Op
11-2-1600 was hierover door het Hof van Holland al een sententie uitgesproken.
Het Hof ontzegt de impetrant zijn eis. Deze moet de twee rentebrieven met de
kinderen delen. [ARA,Hof van Holland inv. nr 602 sententie nr. 130, dd
23-11-1601], x:
1477. Ploentgen Brantsdr. , + tussen 14 december 1593 en 3 december 1596 ,
Heeft wrs een broer Jan Brants die als voogd voor de kinderen optreedt (zie
note Jan Thonisz. Pronck)., x Jan Thonisz Pronck, zie 1476
uit dit huwelijk:1. Dirck Jansz Pronck, zie 738
2. Anthonis Jansz. Pronck, x Stijntje Maertensdr. de Gruyter
3. Brant Jansz. Pronck, + tussen 30 januari 1627 en 1633 , x Leentje
Woutersdr. , + voor 1633
4. Grietje Jansdr. Pronck
, x2 1593 Maerten Jansz. de Gruyter
Return to Jan Thonis PRONCK


Notes for Lijsbeth Brants PRONCK


Teunis Claasz van Dam geb. ca. 1620 won. Benedenheul
   huwt 1. 1645 Lijsbeth Brants (BKW)
   dr. van Brant Jans (OUY) en Leentje Wouters
    kinderen:
    Leentje Teunisdr van Dam geb. 1646
Return to Lijsbeth Brants PRONCK
Notes for Arp Wybes REIDING


relatie met de ouders is waarschijnlijk.
Return to Arp Wybes REIDING


Notes for Gerben Wybes REIDING


Als eerste in zijn stam drager van de familienaam Reiding. De naam reiding is
hier een vervanging van Reids, welke naam reeds door zijn moeder wordt
gevoerd. De namen Gerben en Wybe komen van vaderszijde.
Return to Gerben Wybes REIDING


Notes for Grietje Dirks REIDING


Daar hun ouders zo jong overleden, zijn de kinderen Grietje en Pieter opgevoed
in het gezin van hun grootouders: Pieter Annes van der Herberg en Grietje
Lammerts Westerhoek.
Return to Grietje Dirks REIDING
Notes for Jan Pieters REIDING


Familienamen 1811
Reiding, Jan Pieters, Metslawier

  k. Pieter 18, Durk 15, Jacob 13, Antje 11, Sibbel 8, Froukje 8, Jan 4,
allen
    te Metslawier

  Mairie Metslawier, fol. 43

Death Notes

Overlijdens regio 2: noordoost Friesland
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1833
Aangiftedatum 11 februari 1833, blad nr. 3
Jan Pieters Reiding, overleden 10 februari 1833, oud 66 jaar, gehuwd
Return to Jan Pieters REIDING
Notes for Gerrit REIJERTSE VAN EEDE


landbouwer. Ook genaamd Reijersen.
Woonde op boerderij de Sandsteegh te Manen onder Ede. Niet helemaal zeker is
of Gerrit de zoon van Reijer is. Het verpondingsregister van ede vermeldt hem
te Manen in de jaren 1780 tot 1789; hij betaalt dan 3 gld.-2 stuivers-4
duiten. Hij is ondertrouwd op 11 Apr 1745 te Ede. Het trouwboek van Ede
vermeldt: "Gerrit Reijertse van Eede en Grietje Jacobs van Maanen, die alhier
hebben laten inschrijven of aangegeven en daarop hier ofelders zijn in
gezegent geworden."
Return to Gerrit REIJERTSE VAN EEDE